Categorie archief: Gem. Dongeradeel

Grasbakken alleen voor gras.

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.
Lees verder »

Gebiedsgerichte ondersteuning

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.
Lees verder »

Nieuwsbrief gemeente Dongeradeel terugblik jaarwisseling

Klik hier voor de Nieuwsbrief Terugblik Jaarwisseling 2013-2014

Ook in ons dorp zijn verschillende vernielingen aan aangericht, o.a. bestrating, verkeersborden e.d. Wij gaan er van uit dat de daders zo eerlijk zijn om zich te melden. Dit kan bij Hette Meinema, Stationswei 9

Nieuwsbrief Leefbaarheid en wonen februari 2013

Klik hier voor de nieuwsbrief Leefbaarheid en wonen januari 2014

Campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject.

De samenleving verandert, de overheid ook. Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Graag willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen op dit sociaal gebied specifiek voor onze gemeente. Wij willen onze inwoners, maar ook vertegenwoordigers daarvan zoals u, graag meenemen in het proces. Hierbij leggen we u twee ontwikkelingen voor, namelijk de campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject. Lees verder »

Nieuwsbrief met informatie over de jaarwisseling 2013-2014

Net als vorig jaar is er overleg geweest over de jaarwisseling met een aantal dorpsbelangen, afgevaardigden van de gemeente, brandweer, politie en de jeugd. Een aantal van de besproken punten willen we in deze nieuwsbrief graag onder de aandacht brengen.
klik hier voor de nieuwsbrief jaarwisseling 2013-2014

Basisschool geeft startsein nieuwe afvalinzameling Metslawier

Vanaf 1 november neemt het dorp Metslawier deel aan een proef, met als doel meer grondstoffen uit het restafval gescheiden in te zamelen. Op vrijdag 18 oktober gaf wethouder Pytsje de Graaf samen met basisschoolkinderen van De Rank het startsein voor de proef. Samen deelden zij de eerste inzamelkratten voor drankenkartons en de zakken voor plastic uit aan bewoners. ’s Ochtends kregen de kinderen een speciale les over afval, dit werd verzorgd door Omrin. De basisschoolkinderen ontvingen voor hun hulp en veiligheid een fluorescerend hesje van de gemeente.

Bewoners van de bebouwde kom van Metslawier worden gevraagd nog bewuster om te gaan met het huishoudelijk afval. Het is namelijk ook de bedoeling om gft-afval, papier, glas en textiel nog beter gescheiden te houden. Voor de begeleiding daarvan worden afvalcoaches van Omrin ingezet. Op deze wijze bevat de grijze container alleeen het restafval dat er ook in thuishoort. Het is daardoor mogelijk om de verwerking van restafval goedkoper en milieuvriendelijker te maken. De gemeente Dongeradeel en dorpsbelang Metslawier hebben als doel 41% minder restafval in te zamelen. De inwoners ontvingen een nieuwe afvalkalender en aanvullende informatie over de proef.
Bewoners die meedoen wordt de container eens per 4 weken geleegd (+ krat/zakken eens per 2 weken). Bewoners die niet meedoen zitten in het normale regiem van eens per 2 weken (net als de rest van de gemeente).

Vanavond beginnen de afvalcoaches al. Ze zijn vanavond en morgenavond bij ons in het dorp en proberen bij alle huishoudens aan te bellen om vragen te beantwoorden en mensen te stimuleren tot goed scheiden.

Omrin heeft de website www.ikbengoedvoor.nl klaar. Hier is ook nog extra informatie te vinden over de proef.

Mocht u geen (of een onvolledig) pakket hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met voorzitter van het dorpsbelang, de heer Hette Meinema, Tel: 0519-29 41 61.

Oudere berichten «