Maand archief: February 2012

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op 20-2-2012

Beknopt verslag

Dorpsavond 13 februari
De dorpsavond was een succes, met meer dan 50 inwoners en vele ideeën. De belangrijke ideeën (aangegeven door de inwoners met gele plakkertjes) zijn verspreid over de thema’s.

Planning
De planning is vrij strak, en is tot stand gekomen door terug te rekenen vanaf de deadline in mei. Bovendien is de ledenvergadering van dorpsbelang bepalend. De vastgestelde planning staat in de bijlage.

Vervolgstappen
De geplakte ideeën zijn gedigitaliseerd en daarna geclusterd per subthema (zie bijlagen). Het is nu aan de werkgroep om de thema’s uit te werken tot een schets van de gewenste ontwikkelingsrichting, en het hoe, waarom en waar hiervan. Het liefst met weinig tekst en veel beeldmateriaal.
Lees verder »

Terugblik dorpsavond 13 februari 2012

Algemeen
- Opkomst: ruim 50 inwoners (waarvan 3 jonger dan 30 jaar)
- Er was een ander publiek dan bij de meeste jaarvergaderingen van dorpsbelang
- Er waren vooral personen die al relatief lang in Metslawier wonen
- Gezellige avond
- Veel ideeën
- Gele plakkers (voor belangrijke ideeën) zijn behoorlijk verdeeld over alle thema’s

Samenvatting brainstorm thema’s
Lees verder »

Unieke theaterstuk ‘Kredo’ komt naar Metslawier!

Café Veldzicht in Metslawier is zaterdag 18 februari om 20:00 uur het decor voor de Friestalige theaterproductie ‘Kredo’. Deze theaterproductie, geschreven door kunstenaar Gerrit Breteler, is de opvolger van het succesvolle ‘Katarsis’ en speelt zich opnieuw af in de kroeg, aan de toog.

De thematiek van het stuk omvat het hedendaagse platteland en de verhouding van de mens daartoe. Wat zijn de consequenties van de snelle veranderingen voor de mensen die er wonen? Hoe is de onderlinge verhouding? Wat gebeurt er met de taal?

Humor en tragiek wisselen elkaar in snel tempo af. De locatie, het volledig in rijmvorm geschreven script en het bijzondere Friese taalgebruik maken ‘Kredo’ tot een unieke theaterproductie. Opnieuw worden alle rollen uitsluitend gespeeld door twee acteurs.

Wilt u dit meemaken, reserveer dan van te voren uw kaarten à € 18,50 via tel. 0519-241705.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van café veldzichtmetslawier en op Achmea Culpa

Bazaar oangeande it Iepenloftspul 2013

Op freed 10 febrewaris Bazaar yn ‘en Skûle fan 19.00 oant 21.30 oere.
Mei grutte ferlotting. Trekking ûngefear 21.00 oere mei moaie prizen:

  1. priis senseo kofjesetter,
  2. priis stofsûger,
  3. priis frituurpannen.

En ferskate oare moaie prizen.
Allegearre komme.

Foto’s van het dorp Metslawier

Cultuurhistorische verkenning Metslawier

Cultuurhistorische verkenning Metslawier

Experiment Dorpsgezichten verslag 1e overleg dorpsbelang 11-12-13

Experiment vier beschermde dorpsgezichten Dongeradiel.

Informatieavond met vertegenwoordigers van dorpsbelang Metslawier.
Op dinsdag 13 dec. 2011 om 19.30 uur in Eetcafé Veldzicht te Metslawier.

Kort verslag op hoofdlijnen.

Aanwezig: leden van het bestuur: Dhr Meinema (voorz) dhr. Meindertsma, dhr. Sikkema (secr), dhr Kuik. Mevr. Raap-de Groot gemeente Dongeradeel. Dhr. Hoekstra en dhr. Steneker van Provincie Fryslân. Mevr. Lok van Doarpswurk en dhr. Rodenhuis van Partoer.

1 Welkom en introductie door Sytske Raap. Het is een vervolg op de bijeenkomst over experiment met vier dorpen in september van 2011. Een ieder stelt zich even voor en vertelt wat hij/zij doet of deed in het werkzame leven. De leden van Db bestuur vermelden ook in welke dorpscommissies ze nog meer actief zijn. “It binne warbere mannen”.

2 Presentatie door Sytske Raap- de Groot, projectleider van de gemeente. Daarin inhoud, doelen en werkwijze van het experiment met o.a. het oprichten van een dorps ontwikkelings maatschappij (DOM) bemenst door o.a. inwoners van de dorpen. Het organisatie schema is uitgelegd. De planning van de Dorpsverkenning loopt van januari 2012 tot de zomer van 2012. Het is de bedoeling dat de DOM daarna aan de slag gaat met uitwerken en uitvoeren van plannen.
Sytske schetst ook de kaders waarbinnen het experiment zich zal afspelen. Het zijn geen kaders die in beton zijn gegoten, maar wel duidelijk richting gevend.
Er is in januari 2012 een cultuurhistorische verkenning beschikbaar voor het dorp. Deze verkenning is gemaakt door professionals en geeft een goed beeld van het beschermde dorpsgezicht. Er worden duidelijke keuzes, kansen en waarden in aangegeven. Een goede basis voor het dorp om zelf mee aan de slag te gaan. Verwacht wordt ook dat het dorp duidelijke keuzes gaat maken binnen de ontwikkelings mogelijkheden in het beschermde dorpsgezicht.
Begin 2012 wordt er op pandniveau (monumentale en/of karakteristieke panden) een Bouwhistorische verkenning gedaan door professionals van Architectenbureau Adema.
De drie verkenningen: Dorpsverkenning, Cultuurhistorische verkenning en Bouwhistorische verkenning vormen samen een integraal ontwikkelingsperspectief voor de individuele dorpen. Daarbij de focus op het beschermde dorpsgezicht.
Zie verder bijlagen en stukken die apart zijn toegestuurd.
Afgesproken is dat Maeike de stukken van de vorige en deze bijeenkomst naar Db zal sturen.

3 Vervolgens hebben Jan en Maeike geschetst wat hun rol is voor de dorpen in de Dorpsverkenning, wat zij van de dorpen verwachten en wat de dorpen van hen mogen verwachten. Dit is verzameld in een A4-tje dat ook (door Maeike) naar Db gestuurd zal worden. Db meldt dat zij zeer binnenkort een bestuursvergadering hebben en daarbij graag over de stukken willen beschikken.
Afspraken: Maeike stuurt de stukken naar de secretaris van Db.
Db plant in haar vergadering een eerste dorpsbijeenkomst eind januari/begin februari 2012.
Daarnaast plannen ze drie weken daarvoor een voorbereidings bijeenkomst met DB, Jan, Maeike en aangevuld met andere inwoners, waarvan Db denkt dat zij een goede rol kunnen spelen voor het dorp in het maken van een Dorpsverkenning voor Mitselwier.

Nei petear:
Dorpsbelang geeft aan dat zij het een goede kans vinden. Zij waren ook al van plan hun verouderde dorpsvisie te actualiseren. De Dorpsverkenning is daarvoor een mooie opstap. Er zijn al diverse werkgroepen actief in Mitselwier: groencommissie, Braderiecomm., feestcomm. Op www.mitselwier.nl is meer info te vinden over het dorp. Een paar jaar geleden is er een reünie in het dorp geweest waarbij een historisch fotoboek van Mitselwier is uitgegeven. Dat geeft een mooi beeld van het dorp door de jaren heen.

Jan en Maeike.