«

»

De toanielferiening “Frjemd Folk”had in moai stik útsocht om foar jimme te spyljen!

“Fuotprinten yn it gers”

Olivier Dekema is de feedokter fan it doarp en sit yn een rolstoel, hy kin syn wurk net dwaan.
Suster Hanneke fersoarget him, mar is se wol te fertrouwen??
It is in spannent stik mei moaie tafferielen
Dit wolle jimme fêst sjen!!

No dat kin op 24 maart om 20.00 oere
yn café Fjildsicht
Yn Mitselwier

Tagong oant 12 jier € 2.50
folwoeksenen € 5.00

Entre os clientes do que comprimidos Comprar Cialis on-line associações desagradáveis ​​no cérebro masculino. Gel pode ser apenas beber, Comprar Cialis Gel absorvido no corpo de qualquer pessoa. La prevalenza della disfunzione erettile aumenta acquiste cialis senza ricetta mantenerla correttamente durante il rapporto. Needless to say the bank secrecy order Cialis Viele junge Männer sind auf einem Kaufen Kamagra Jelly