Het Byzantijns Mannenkoor Friesland zingt in de Doarpstsjerke

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland zingt op zondag 18 maart a.s om 19.30 uur in het
Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland uit Drachten is opgericht in september 2004 en telt momenteel 24 enthousiaste leden. Het koor heeft als doelstelling meer bekendheid te geven aan de Russisch-orthodoxe kerkmuziek en vertolkt daarnaast volksliederen uit Oost-Europa. Sinds april 2007 staat het koor onder leiding van Nana Tchikhinashvili. Zij is geboren en getogen in Tbilisi(Georgië) en zong daar vanaf haar zesde jaar in diverse koren. Tijdens haar studie werd mevr. Tchikhinashvili aangesteld als dirigent van het Academisch Staatskoor. Bij hetzelfde koor zong ze ook als professioneel concertzangeres. Sinds haar komst naar Nederland is zij werkzaam als gastdocent, dirigent en ook als solist bij diverse concerten. Met haar bijzondere stijl van dirigeren (omschreven als zingen met je handen), wil zij een klankkleur bereiken die de ziel van een muziekstuk bloot legt.
Het belooft een bijzondere avond te worden, zeker ook omdat kenners de akoestiek van onze kerk roemen.
Wij raden u aan om vooraf te reserveren, dit kan via:
Stichting.Doarpstsjerke.metslawier@outlook.com of telefoonnummer 0519-241207
De toegangsprijs bedraagt € 12,50 (voor freonen € 10,00).
Website:Doarpstsjerke Metslawier
Website:Byzantijns Mannenkoor Friesland

De toanielferiening “Frjemd Folk”had in moai stik útsocht om foar jimme te spyljen!

“Fuotprinten yn it gers”

Olivier Dekema is de feedokter fan it doarp en sit yn een rolstoel, hy kin syn wurk net dwaan.
Suster Hanneke fersoarget him, mar is se wol te fertrouwen??
It is in spannent stik mei moaie tafferielen
Dit wolle jimme fêst sjen!!

No dat kin op 24 maart om 20.00 oere
yn café Fjildsicht
Yn Mitselwier

Tagong oant 12 jier € 2.50
folwoeksenen € 5.00

Vereniging Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne,
onze bijdrage aan biodiversiteit en duurzaamheid

Biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, het lijken de toverwoorden voor landbouw van de toekomst. Maar de beheerders/boeren van Agrarisch Collectief Waadrâne laten zich niet gek maken door deze toverwoorden. De meesten van hen doen al jaren aan agrarisch natuurbeheer en weten dat hun bedrijf afhankelijk is van de natuur.

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland geregeld wordt. Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in de regio. Agrarisch Collectief Waadrâne, een samenwerking tussen Agrarische Natuurvereniging Om ‘e Koaien en Agrarische Natuurvereniging Guozzekrite, gaat het ANLB vorm geven in haar werkgebied. Het collectief krijgt in de jaren 2016 tot en met 2021 de verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau. Om het agrarisch natuurbeheer succesvol te maken is er veel inzet nodig van boeren maar ook van nazorgers van de vogelwachten, de Wildbeheereenheden (WBE´s) en vele andere vrijwilligers.
Klik hier voor het hele bericht Agrarisch Collectief Waadrâne jan 2018

Bericht van Fêste Grûn inzake gaswinning

Bij het afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch wat verontrustende zaken naar voren gekomen. Het blijkt dat erin steeds meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden geconstateerd. Dit door de winning bij oa Nes/Moddergat, Tibma, Engwierum .
Maar omdat wij niet aan kunnen tonen dat het daadwerkelijk door gaswinning komt wordt er vaak niks mee gedaan. Er is door de regering een schadeloket ingesteld. Maar deze mensen ontvangen geen klachten van schade.
Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men aangegeven dat van iedere verzakking en/of scheur foto’s en een verhaal op papier kan worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een medewerker van het loket gegeven.
Van Fêste Grûn hebben ze contact met Mevr. T. Mondria van dit loket.
Binnenkort is hier ook meer info over te verwachten.