Ledenvergadering begrafenis vereniging “Helpt Elkander”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering
van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’ op maandag 4 april 2016 om 19.45 in “De Schakel”
te Metslawier.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Herdenken van de leden die in 2015 zijn overleden
4. Notulen van de vorige ledenvergadering (d.d. 14 april 2015)
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen
7. Jaarverslag 2015
8. Financieel verslag 2015
9. Verslag van de kascommissie/ benoemen nieuw lid kascommissie

Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag, worden de leden verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.

10. Vaststellen van de contributie en ledenkorting over het jaar 2016
11. Bestuursverkiezing

Aftredend is mevrouw M. Meindersma-Walda. Mevrouw L. Wierenga stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht.

12. Rondvraag
13. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Graag bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie ( zoals bijvoorbeeld verhuizing, echtscheiding, huwelijk, geboorte kind) , dit doorgeven aan onze ledenadministrateur:
de heer M. Castelein ( tel. 0519-241759 of e-mailadres: m.castelein@knid.nl)

FRYSLÂN BRASS geeft een optreden in het Mienskipshûs

Op 17 april 2016 komt kopergroep Fryslân Brass naar het Mienskipshûs waar ze een concert gaan verzorgen.
Voor deze middag is een programma samen gesteld met o.a. Ouverture uit Music fort he Royal Fireworks, Penny Lane, Radio City, Zorba the Greek en Got Rhuthm

U bent allen welkom maar Vol – Vol.
Dus wilt u zeker zijn van een plaats dan kunt u reserveren door een bericht te sturen naar Stichting.Doarpstjerke@outlook.com of telefonisch bij 0519-241262 of 241020

Aanvang 15.00 uur
Toegangsprijs € 10.00 (incl.1 consumptie) voor donateur €7.50

Tijdens het concert is het Mienskipshûs niet open voor bezoekers aan de tentoonstelling.