Monthly Archive: February 2016

Bloemschikken Pasen 2016.

Bloemschikken Pasen 2016.
Waar? Cafe Veldzicht
Wanneer? 16 Maart 2016
Hoe laat? 20 uur

Opgeven t/m 5 Maart 2016. Op lijst in de zijkamer van Cafe Veldzicht.
Voorbeelden waar je uit kunt kiezen staan daar ook met de kosten

Opgave kan ook via mail h.meinema1@knid.nl
En natuurlijk bij Annie Meinsma in het Cafe.

Nijs fan Stichting Iepenloftspul Mitselwier.

Efter de skerms wurd hurd wurke om foar de tredde kear in iepenloftspul op te fieren – op it Stinseterrein – oankommende septimber.
It boek fan Durk vd ploeg ‘Foarby it Boarkumer fjoer’ is troch Baukje van Hijum bewurke ta Iepenloftspul.
Fanôf nije wike ( 25 febrewaris ) sille de repetyzjes plakfine yn soarchsintrum “De Skûle “. Dit sil duorje oant te mei mits maaie
Hjirnei sille de spilers en de figueranten fierder oefenje – bûten op Stinsefljid.
De útfieringen sille plakfine op 8,9,10 15,16 en 17 septimber.
It beloofd een bysûnder spektakel te wurden om`t it theater sa ynrjochte wurde sil, sa as it yn de omkriten ( by oare iepenloftspullen ) nea earder fertoant is!
Binne Reitsma en Martha de Jong – de beide regisseurs – kinne noch wol een pear betoefte spilers brûke.
Ek foar de figueraazje is noch steeds plak!
Oanmelde kin op de malje info@iepenloftspulmitselwier of rjochtstreeks nei regisseur Binne 0519-562707

Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitselwier

Toneelvereniging Frjemd Folk Metslawier/Engwierum

Wij van toneelvereniging Frjemd Folk Metslawier/Engwierum gaan weer een nieuw toneelstuk uitvoeren op 8 en 9 april in café Veldzicht in Metslawier.

Braderie 2016

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 20-ste Braderie die gepland staat op woensdag 24 augustus 2016. Van ’s-middags 13.30 uur tot ’s-avonds ca. 20.30 uur. Omdat het een jubileum betreft wel iets om extra bij stil te staan en aandacht aan te geven. Read the rest of this entry »

Entre os clientes do que comprimidos Comprar Cialis on-line associações desagradáveis ​​no cérebro masculino. Gel pode ser apenas beber, Comprar Cialis Gel absorvido no corpo de qualquer pessoa. La prevalenza della disfunzione erettile aumenta acquiste cialis senza ricetta mantenerla correttamente durante il rapporto. Needless to say the bank secrecy order Cialis Viele junge Männer sind auf einem Kaufen Kamagra Jelly