Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.

Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.

Onder regie van Dorpsbelang wordt gewerkt aan de dorpsverkenning voor Metslawier. Deze dorpsverkenning is onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Het experiment wil bereiken dat ook in een veranderende wereld de leefbaarheid in dorpskernen behouden en waar mogelijk versterkt kan worden.
De 4 dorpen met een beschermd dorpsgezicht Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens- Moddergat zijn binnen de gemeente koplopers. Het is de bedoeling dat de werkwijze van het experiment een voorbeeld zal zijn voor de andere dorpen in Dongeradeel.

Voor dit experiment is de komende drie jaar een fonds van meer dan een miljoen euro beschikbaar. Dat geeft meteen aan dat het in deze tijd toch wel een bijzonder project is en dat er kansen voor de dorpen liggen.

Met de dorpsverkenning proberen we samen te werken aan kansrijke ontwikkelingen voor het dorp. Samen betekent: dorp, gemeente, provincie en andere betrokkenen.
Op de dorpsavond van 13 febr. jl is de bedoeling en de werkwijze van de dorpsverkenning toegelicht.

Voor de beschermde dorpsgezichten is een cultuurhistorische verkenning gemaakt. Een link naar deze verkenning is opgenomen op de website van Metslawier.

Daarnaast hebben inmiddels verschillende inwoners en eigenaren van bijzondere panden een brief ontvangen over het maken van een bouwhistorische verkenning per pand in het beschermde dorpsgezicht.

Deze drie verkenningen zullen worden samengevoegd tot een totaal integraal plan voor het dorp Ee. Officieel heet dat het “ontwikkelingsperspectief”. Het is een document dat aangeeft in welke richting het dorp zich kan ontwikkelen.
Als het plan er in juni 2012 ligt, is het de bedoeling daadwerkelijk zaken te realiseren. Daarvoor wordt de Dorps Ontwikkeling Maatschappij (de DOM) opgericht. Daarin nemen inwoners van het dorp zitting.
De DOM gaat inwoners begeleiden om het “ontwikkelingsperspectief” om te zetten in uitvoeringsprojecten: wat moet er gebeuren om het doel te bereiken, hoe gaat dat gebeuren, wat gaat het kosten en hoe wordt het gefinancierd. De uitvoeringsprojecten kunnen (mede) gefinancierd worden met leningen en/of subsidies uit het genoemde dorpen-fonds. Daarnaast kan de DOM ook zelf initiatief nemen tot het opstellen van een projectplan voor bijvoorbeeld grotere projecten die meer dan één woning omvatten.

De dorpsverkenning kent zes thema’s: wonen, economie/recreatie/toerisme, ontmoeten/jong/oud/meedoen, verkeer/vervoer/parkeren, duurzaamheid en openbare/particuliere ruimte. Op de dorpsavond van 13 febr. jl. is een schat aan ideeën, opmerkingen en plannen over alle zes thema’s naar voren gebracht en de deelnemers konden via geeltjes bepaalde ideeën als extra belangrijk benoemen. Alle ideeën zijn verzameld in één document voor dorpsbelang. Dorpsbelang is nu samen met een brede werkgroep aan de slag met het verwerken hiervan tot een eerste concept dorpsverkenning. Ze worden daarbij geholpen en gefaciliteerd door ondergetekenden.
De concept dorpsverkenning van Dorpsbelang/werkgroep wordt op twee volgende dorpsavonden gepresenteerd aan de inwoners van het dorp (eerste is op 16 april a.s.). Zij kunnen op de avond zelf en de week daarna hun reacties kwijt aan dorpsbelang via een reactie formulier. Deze reacties zullen indien nodig worden verwerkt en daarna is de dorpsverkenning gereed en wordt ter afstemming opnieuw voorgelegd aan de inwoners op de laatste dorpsavond in dit proces ( volgens planning op 14 mei a.s.).

Wij vinden het een boeiend en bijzonder project waar wij graag onze bijdrage aan leveren.

Maeike Lok, Doarpswurk
Jan Rodenhuis, Partoer.