Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op 20-2-2012

Beknopt verslag

Dorpsavond 13 februari
De dorpsavond was een succes, met meer dan 50 inwoners en vele ideeën. De belangrijke ideeën (aangegeven door de inwoners met gele plakkertjes) zijn verspreid over de thema’s.

Planning
De planning is vrij strak, en is tot stand gekomen door terug te rekenen vanaf de deadline in mei. Bovendien is de ledenvergadering van dorpsbelang bepalend. De vastgestelde planning staat in de bijlage.

Vervolgstappen
De geplakte ideeën zijn gedigitaliseerd en daarna geclusterd per subthema (zie bijlagen). Het is nu aan de werkgroep om de thema’s uit te werken tot een schets van de gewenste ontwikkelingsrichting, en het hoe, waarom en waar hiervan. Het liefst met weinig tekst en veel beeldmateriaal.

Uiteraard vormen de genoemde ideeën de basis, samen met de evaluatie van de dorpsvisie. Als er tegenstrijdige ideeën zijn, maakt de themagroep geen keuze. Zij geeft aan welke meningen er zijn, en wat dat kan betekenen voor toekomstige projecten (bijvoorbeeld: het dorp vindt duurzaamheid erg belangrijk. Windmolens zijn sterk omstreden in het dorp, dus wordt eerst onderzocht of andere vormen van groene energie mogelijk en effectief zijn).

Themagroepen

Duurzaamheid & Wonen Recreatie & ontmoeten Verkeer/openbare ruimte
Geert Bril Freark van der Bij Hette Meinema
Leo Mooibroek Jimmy Tjeerdsma Jan Kuik
Gerrit van Dellen Bianca Wamelink Douwe Jaap Meinsma
Saskia Merkus Bob Mellink Feije Sikkema
Sietze Verbeek Brecht Elgersma Ruurd Verbeek
Fokke Visser Wytse van der Meulen Elna Gruintjes

Bijlage:

Werkwijze en planning

Wat Doel (Eind)datum
1 Overleg werkgroep
 • Vervolg vaststellen
 • Vormen themagroepen
20 februari
2 Themagroepen aan het werk
 • Beschrijven:
  • schets ontwikkelingsrichting
  • waarom deze richting
  • welke locaties (in beeld)
  • voorbeeld hoe het kan (beeld)
12 maart
3 Overleg klein comité
 • Voorbereiden volgende overleg werkgroep o.b.v. resultaten themagroepen
 • Opstellen concept Dorpsverkenning
19 maart
4 Overleg werkgroep
 • Vaststellen concept Dorpsverkenning
2 april
5 Dorpsavond
 • Presenteren concept Dorpsverkenning aan de inwoners
16 april
6 Reactie inwoners
 • Inwoners geven inhoudelijk reactie op concept Dorpsverkenning aan secretaris db, die stuurt door na klein comité
23 april
7 Overleg klein comité
 • Reacties inwoners verwerken in concept Dorpsverkenning
1 mei
8 Dorpsavond
 • Vaststellen Dorpsverkenning
14 mei