Experiment Dorpsgezichten verslag 1e overleg dorpsbelang 11-12-13

Experiment vier beschermde dorpsgezichten Dongeradiel.

Informatieavond met vertegenwoordigers van dorpsbelang Metslawier.
Op dinsdag 13 dec. 2011 om 19.30 uur in Eetcafé Veldzicht te Metslawier.

Kort verslag op hoofdlijnen.

Aanwezig: leden van het bestuur: Dhr Meinema (voorz) dhr. Meindertsma, dhr. Sikkema (secr), dhr Kuik. Mevr. Raap-de Groot gemeente Dongeradeel. Dhr. Hoekstra en dhr. Steneker van Provincie Fryslân. Mevr. Lok van Doarpswurk en dhr. Rodenhuis van Partoer.

1 Welkom en introductie door Sytske Raap. Het is een vervolg op de bijeenkomst over experiment met vier dorpen in september van 2011. Een ieder stelt zich even voor en vertelt wat hij/zij doet of deed in het werkzame leven. De leden van Db bestuur vermelden ook in welke dorpscommissies ze nog meer actief zijn. “It binne warbere mannen”.

2 Presentatie door Sytske Raap- de Groot, projectleider van de gemeente. Daarin inhoud, doelen en werkwijze van het experiment met o.a. het oprichten van een dorps ontwikkelings maatschappij (DOM) bemenst door o.a. inwoners van de dorpen. Het organisatie schema is uitgelegd. De planning van de Dorpsverkenning loopt van januari 2012 tot de zomer van 2012. Het is de bedoeling dat de DOM daarna aan de slag gaat met uitwerken en uitvoeren van plannen.
Sytske schetst ook de kaders waarbinnen het experiment zich zal afspelen. Het zijn geen kaders die in beton zijn gegoten, maar wel duidelijk richting gevend.
Er is in januari 2012 een cultuurhistorische verkenning beschikbaar voor het dorp. Deze verkenning is gemaakt door professionals en geeft een goed beeld van het beschermde dorpsgezicht. Er worden duidelijke keuzes, kansen en waarden in aangegeven. Een goede basis voor het dorp om zelf mee aan de slag te gaan. Verwacht wordt ook dat het dorp duidelijke keuzes gaat maken binnen de ontwikkelings mogelijkheden in het beschermde dorpsgezicht.
Begin 2012 wordt er op pandniveau (monumentale en/of karakteristieke panden) een Bouwhistorische verkenning gedaan door professionals van Architectenbureau Adema.
De drie verkenningen: Dorpsverkenning, Cultuurhistorische verkenning en Bouwhistorische verkenning vormen samen een integraal ontwikkelingsperspectief voor de individuele dorpen. Daarbij de focus op het beschermde dorpsgezicht.
Zie verder bijlagen en stukken die apart zijn toegestuurd.
Afgesproken is dat Maeike de stukken van de vorige en deze bijeenkomst naar Db zal sturen.

3 Vervolgens hebben Jan en Maeike geschetst wat hun rol is voor de dorpen in de Dorpsverkenning, wat zij van de dorpen verwachten en wat de dorpen van hen mogen verwachten. Dit is verzameld in een A4-tje dat ook (door Maeike) naar Db gestuurd zal worden. Db meldt dat zij zeer binnenkort een bestuursvergadering hebben en daarbij graag over de stukken willen beschikken.
Afspraken: Maeike stuurt de stukken naar de secretaris van Db.
Db plant in haar vergadering een eerste dorpsbijeenkomst eind januari/begin februari 2012.
Daarnaast plannen ze drie weken daarvoor een voorbereidings bijeenkomst met DB, Jan, Maeike en aangevuld met andere inwoners, waarvan Db denkt dat zij een goede rol kunnen spelen voor het dorp in het maken van een Dorpsverkenning voor Mitselwier.

Nei petear:
Dorpsbelang geeft aan dat zij het een goede kans vinden. Zij waren ook al van plan hun verouderde dorpsvisie te actualiseren. De Dorpsverkenning is daarvoor een mooie opstap. Er zijn al diverse werkgroepen actief in Mitselwier: groencommissie, Braderiecomm., feestcomm. Op www.mitselwier.nl is meer info te vinden over het dorp. Een paar jaar geleden is er een reünie in het dorp geweest waarbij een historisch fotoboek van Mitselwier is uitgegeven. Dat geeft een mooi beeld van het dorp door de jaren heen.

Jan en Maeike.