Gebruik gemeentelijke zoutbak in ons dorp.

Zoals wellicht bij u als inwoner van Metslawier bekend staat er achter de boerderij van
G. Sinnema een gemeentelijke zoutbak.
De gemeente zal ook dit jaar weer voor bevoorrading van zout zorgen.

Voor de uitgifte van zout zijn door de gemeente de onderstaande “spelregels”opgesteld, reden hiervoor is dat in de afgelopen winterperiode is geconstateerd dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt, soms werden hoeveelheden zout opgehaald voor particulier erf etc.

Door de aanstelling van een sleutelhouder voor de bak in ons dorp is de gemeente bereid om zout te leveren.
Als sleutelhouder is door dorpsbelang/gemeente aangewezen:
Jelle Streekstra, B. Bekkerstrjitte 24 ( tel. 241502).

Hij kan worden benaderd voor uitgifte van zout in de komende winterperiode voor onderstaande criteria:
– toegangspaden sporthal, sportaccommodatie, verenigingsgebouwen, kerken
– nabij bushalte’s
– stegen/paden in de beschermde dorpskern

Dus niet voor particulier eigendom en voor particulier gebruik.

Bestuur Dorpsbelang.

Bericht van Boukje en Arend uit Roemenië

Lieve allemaal, vrienden, leden van het bestuur, en aanverwanten.

Hoe gaat het met jullie?
Het wordt al steeds kouder hier,overdag nog wel het zonnetje. We volgen de Hollandse weerberichten en weten dat bij jullie het weer ook goed is.Soms zon en soms mistig.
Ik wilde jullie nog wat vertellen over ons welzijn hier.
We hebben het hier goed,en we genieten van de stad.
We merken dat er veel verschil is,we hebben hier alle luxe wat we maar willen en in de dorpen is het toch anders.
Daar hadden we de laatste tijd geen water meer in de put vanwege de droge zomer.
En nu is het echt wel koud daar. We hebben daar geen goede kachel. Read more “Bericht van Boukje en Arend uit Roemenië”

Verslag 1e overleg dorpsbelangen

Experiment vier beschermde dorpsgezichten Dongeradiel.

Informatieavond met vertegenwoordigers van de vier dorpsbelangen: Peasens-Moddergat, Ee, Metslawier en Holwerd.

Op donderdag 29 sept. 2011 om 19.30 uur in Eetcafé Veldzicht te Metslawier.

Verslag op hoofdlijnen.
Opgesteld door Jan Rodenhuis

Aanwezig: alle dorpen waren aanwezig met drie of meer leden van het bestuur; alleen Holwerd was door ziekte met één lid aanwezig. Van de gemeente waren drie ambtenaren en wethouder Boorsma aanwezig. Van Partoer en Doarpswurk waren er ieder één vertegenwoordiger. Totaal ongeveer 20 personen.

1 Welkom en introductie op de avond door wethouder Boorsma. Anticiperen op veranderingen in de demografische ontwikkelingen in de dorpen. Participatie van inwoners van de dorpen bij de ontwikkelingen in hun dorpen. Experiment in de vier dorpen, met veel begeleiding van anderen; ieder vanuit eigen expertise.
2 Presentatie door Sytske Raap- de Groot, projectleider van de gemeente. Daarin inhoud, doelen en werkwijze van het experiment met o.a. het oprichten van een dorps ontwikkelings maatschappij bemenst door o.a. inwoners van de dorpen.
3 Informatie vanuit de dorpen: hoe is de actuele stand van zaken in de dorpen. Wat gaat goed, waar zijn jullie trots op, waar zitten jullie zorgen. Wat vinden jullie van de info en aanpak die door de gemeente wordt voorgesteld. Welke aanvullingen, tips e.d hebben jullie? Wat vinden jullie van de dorps ontwikkelings maatschappij?

Moddergat: zorg over rotte kies, behoefte aan nieuwe huizen, opknappen van oudere huizen, ook voor jongeren. Trots op hun mooie dorp, de gezelligheid, de activiteiten. Gaan voor behoud van de karakteristieke elementen.
Metslawier: blij met Ina Witteveen en de goede contacten met de gemeente. Zorg over verkeersveiligheid en inrichting plein bij café. Kerk slecht te bereiken; pad is snel glad. Onderhoud openbaar groen. Twee rotte kiezen, eigenaren zijn er nooit. Meer niet bewoonde panden. Blij met de uitgevoerde herinrichting. Trots op de vele activiteiten die door de vele vrijwilligers worden georganiseerd. Zorg over sportzaal; er is geen dorpshuis. Veel woningen staan te koop.
Ee: trots op de nette dorpskern en het dorpshuis. Zorg over de sterke achteruitgang van het aantal inwoners. Zorg over de continuïteit van het bemensen van besturen van verenigingen, het organiseren van de vele activiteiten. Het is prettig wonen in Ee. Er zijn wellicht kansen voor meer toerisme.
Holwerd: achteruitgang van de fysieke omgeving gaat snel. Er zijn wel 20 rotte kiezen. Er wordt weinig of niets aan gedaan door de eigenaren; die zijn ook vaak niet aanwezig. Als er gewerkt wordt, gebeurt dat ook nog ’s nachts en/of op zondag. Lege plekken in het dorp door afbraak. Er is nog bedrijvigheid; dat is goed voor de werkgelegenheid. Er zijn dus plussen en minnen aan te wijzen in de leefbaarheid. Een nieuw MFA komt eraan. Hendrik de Keijzerstichting ontfermt zich over een karakteristiek pand( smederij). Kansen voor een Waddenadviescentrum in/bij Holwerd en de pier.

Experiment.
Over het algemeen wordt er positief en constructief gereageerd en meegewerkt aan de ideeën over de ontwikkelingsrichting en de dom. Wel graag een andere naam. Suggesties zijn welkom. Men is positief over het experiment.
Vragen en suggesties.
Hoe groot is het realiteitsgehalte? Korte termijn? Lange termijn? Waar ligt de begrenzing? Hoe staat het met de handhaving?
Zorg voor een goede volgorde van werken. Zorg voor draagvlak in het dorp. Hoe creëren we dat? Gemeente en anderen willen de dorpen faciliteren, helpen in het realiseren van haalbare doelen. Niet alles kan. Er zal geld komen, maar dat moet ook weer met anderen worden gedeeld. Zorg voor een goede focus.
Er is naast eigen sporen voor ieder dorp ook behoefte aan regelmatig overleg met alle vier zodat ideeën en plannen uitgewisseld kunnen worden.

Een info A4 voor de dorpskrant, website ed. was op papier aanwezig om mee te nemen en zal door de gemeente digitaal worden toegezonden. Info over het idee “Koop een krot” kon ook worden meegenomen.

Er wordt getracht voor de kerst of direct erna verder te werken en weer bij elkaar te komen: apart of met alle vier, afhankelijk van de inhoud.

Er was een open en plezierige sfeer. Na afloop was er voor een ieder een hapje en een drankje.