Toelichting dorpsverkenning

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Dorpsverkenning
Naast de cultuurhistorische en bouwhistorische verkenningen die door vakdeskundigen worden opgesteld, vragen we de dorpen een zogenoemde dorpsverkenning op te stellen. Hierin geven de inwoners aan welke aspecten van het dorp karakteristiek zijn, moeten worden behouden of juist niet, welke zaken moeten worden verbeterd et cetera. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebouwen die dringend moeten worden opgeknapt of twee kleine woninkjes die kunnen worden samengevoegd tot een gewild woonhuis, maar ook het opknappen van de entree van het dorp of een activiteit om de sociale samenhang te vergroten passen binnen een dorpsverkenning. Feitelijk is het een toekomstvisie van het dorp waarin duidelijk wordt ingezoomd op het behouden en verbeteren van het beschermde dorpsgezicht.

Het opstellen van de dorpsverkenning is in principe de verantwoordelijkheid van het dorp. Jullie bepalen inhoud en proces. Partoer, Doarpswurk en gemeente Dongeradeel ondersteunen en adviseren jullie hierbij. We zijn wel gebonden aan een planning: de verkenningen moeten juni 2012 gereed zijn, zodat we na de zomervakantie ‘de schop in de grond kunnen zetten’.

Inhoud
Een gemiddelde dorpsvisie omvat een aantal fysieke thema’s (bijvoorbeeld wonen, infrastructuur, voorzieningen, recreatie) en een aantal sociale thema’s (zoals dorpsidentiteit, verenigingsleven, duurzaamheid, jongeren/ouderen). In de dorpsverkenning zullen deze thema’s vast een plaats krijgen. Uiteraard bepalen de inwoners de inhoud van de verkenning. Er zijn echter kaders opgesteld binnen het project, en de kans op succesvolle projecten is veel groter wanneer de ideeën in de verkenning binnen deze kaders passen.

Organisatie
Het dorp heeft de regie en wordt ondersteund door Partoer, Doarpswurk en gemeente. Het is aan dorpsbelang om een werkgroep samen te stellen die de kar vanuit het dorp trekt. De werkgroep zal ideeën uit het dorp verzamelen, deze vertalen naar de verkenning en uiteindelijk naar projectideeën. Het bestuur van dorpsbelang kan de werkgroep vormen, maar deze kan ook bestaan uit geheel andere inwoners – of een combinatie van beide. Belangrijk is dat de verschillende groepen in het dorp zoveel mogelijk in de werkgroep aanwezig zijn: jongeren, ouderen, ondernemers, huurders, et cetera.

Planning
De verkenning moet juni 2012 gereed zijn om na de zomer te starten met het uitvoeren van de projecten. Dat betekent dat eind januari/begin februari een dorpsavond wordt gehouden, waarop de inwoners om input voor de verkenning zullen worden gevraagd. De invulling van deze avond wordt bedacht en voorbereid in een overleg van de werkgroep met Jan (Partoer) en Maeike (Doarpswurk) circa 3 weken voor de dorpsavond.